Všeobecné podmínky

Všeobecné obchodní podmínky dle ust. § 1751  zák. č. 89/2012, občanský zákoník,platné od 1.1.2015

 

1. Úvodní ustanovení , rozhodné právo a právní režim

SEGAFREDO ZANETTI CR spol. s r.o. se sídlem Beranových 707, Praha 9, PSČ 199 00, IČ 61505056, DIČ CZ61505056, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 26698, vydává tímto dle ustanovení § 1751 zákona č. 89/2012, občanský zákoník, tyto všeobecné obchodní podmínky(dále jen VOP). VOP upravují veškeré vztahy při dodávkách Zboží Dodavatelem Odběrateli a jsou nedílnou součástí Smlouvy. Podpisem Smlouvy se bude řídit vzájemný závazkový vztah těmito VOP, které se použijí vždy, pokud Smlouva nebo jiné písemné ujednání mezi Stranami neobsahuje úpravu jinou. Odchylná písemná ujednání Smluvních  stran mají přednost před ustanovením VOP. Smluvní vztahy mezi Stranami se řídí právním řádem České republiky.                                                                                                       

2. Objednávky a dodání Zboží   

Objednávky Zboží jsou závazné pro Dodavatele a  Odběratele pokud jsou uskutečněny u obchodních zástupců Dodavatele, telefonicky, faxem, popřípadě elektronicky e-mailem. Kupní smlouvy uzavřené na základě elektronických objednávek nejsou považovány za obchod na dálku (internetový) a platí pro ně ustanovení těchto VOP.

Dodavatel dodá Zboží dle objednávky v požadovaném termínu, nejpozději do 5 následujících pracovních dnů ode dne objednávky. Dodavatel může objednané zboží zaslat i zásilkovou službou. Pokud ve lhůtě 5 pracovních dnů nedojde k dodání a převzetí Zboží, má se za to, že Odběratel a Dodavatel neuzavřeli kupní smlouvu. V případě že hodnota objednaného zboží je  menší než  1000,- Kč bez DPH ( minimální objednávka) má Dodavatel právo objednávku  odmítnout nebo vyúčtovat  za dopravu zboží  na místo určení paušál ve výši  250 Kč + DPH v zákonné výši v případě Zásilkové služby paušál za balné a dopravné v celkové výši 150,-Kč +DPH.

 Dodací doklad (prodejka nebo dodací list) obsahuje specifikaci druhu Zboží, dodaného a převzatého množství, kupních cen za jednotku množství a cenu celkem za položku Zboží a za celou dodávku.  Při převzetí Zboží pověřenou osobou Odběratele mimo provozovnu Odběratele se má za to, že k uzavření kupní smlouvy došlo předáním Zboží smluvnímu  dopravci Odběratele, popřípadě osobě, která potvrdí převzetí Zboží svým podpisem spolu s razítkem Odběratele.

3. Fakturace

Datum splatnosti faktury je 14 kalendářních dnů ode dne vystavení faktury, není-li sjednáno jinak.  Faktura musí být Odběrateli předána nebo doručena na adresu Odběratele. Pokud se faktura zasílá Odběrateli poštou, jako obyčejná nedoporučená zásilka, považuje se za den doručení 8. pracovní den, ode dne vystavení faktury. Odběratel je povinen uhradit celkovou částku faktury ve lhůtě splatnosti faktury, tak, aby nejpozději v den splatnosti faktury byly finanční prostředky již připsány na účtu Dodavatele. Odběratel je povinen každou platbu identifikovat variabilním symbolem, uvedeným na faktuře. Pokud Odběratel neuhradí kteroukoli fakturu Dodavatele ve lhůtě  její splatnosti, není Dodavatel v prodlení s kteroukoli dodávkou Zboží Odběrateli.

4. Sankce

Pro případ prodlení Odběratele s úhradou Kupní ceny nebo její části se stanoví dohodou stran povinnost Odběratele uhradit Dodavateli úrok z prodlení ve výši  0,05 % denně z dlužné částky, počínaje dnem následujícím po dni splatnosti.  Základem pro výpočet úroků z prodlení je Kupní cena včetně DPH. Prodlení Odběratele s úhradou Kupní ceny nebo její části nebo zálohy na Kupní cenu delší než 7 kalendářních dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy a Dodavatel je oprávněn odstoupit od smlouvy.  Dodavatel je oprávněn, ne však povinen, zaúčtovat platby Odběratele nejdříve na příslušenství pohledávky, případné nároky Dodavatele z náhrad škod, a poté na jednotlivé pohledávky. pohledávky.

5. Reklamační podmínky

Dodavatel odpovídá za vady dle ust. § 2099 - 2112 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Dodavatel dodává Zboží se zbývající dobou upotřebitelnosti nebo použitelnosti nebo doporučené spotřeby (záruční doba) ve výši minimálně 1/3 této doby určené výrobcem Zboží. Při nižší zbývající záruční době v okamžiku dodání Zboží, je povinen Dodavatel poskytnout Odběrateli na požádání přiměřenou slevu z Kupní ceny nebo převzít neprodané Zboží zpět. Tento nárok musí Odběratel u Dodavatele uplatnit písemně nejpozději následující pracovní den po převzetí Zboží. Reklamaci na dodané množství je nutno uplatnit u Dodavatele nejpozději při předání Zboží.  Reklamace kvalitativních vad Zboží musí Odběratel písemně uplatnit neprodleně po zjištění závad.  Současně musí být předložen doklad o nákupu zboží, jehož se reklamace týká. Pro uznání těchto reklamací je rozhodující stanovisko výrobce Zboží. U Zboží vyžadujícího zvláštní technologický postup pro jeho skladování a prodej (např. dodržení minimálních teplot) je Dodavatel oprávněn kontrolovat u Odběratele dodržení těchto postupů. Záruka se nevztahuje na vady zboží vzniklé  nesprávným skladováním. Uznané reklamace jsou ze strany Dodavatele řešeny přednostně výměnnou za Zboží bez vad, popřípadě dobropisem a vrácením peněz.

6. Doručování

Odběratel zasílá písemnosti Dodavateli na adresu: Segafredo Zanetti CR spol.s.r.o. Beranových 707, 199 00 Praha 9, a  Dodavatel zasílá písemnosti Odběrateli na adresu uvedenou ve smlouvě, nebo objednávce Odběratele a nebo na jinou adresu, kterou mu Odběratel sdělil. Za den doručení při doručování písemností Odběrateli se považuje:

a) třetí den po odeslání zásilky, není-li prokázáno jinak

b) den odmítnutí převzetí zásilky Odběratelem

c) poslední den úložní lhůty, nevyzvedne-li si Odběratel zásilku i přes oznámení poštovního úřadu, i když se Odběratel o uložení nedozvěděl

d) den, kdy Dodavatel byl vyrozuměn o tom, že se zásilku Odběrateli nepodařilo doručit z důvodu, že se na své adrese určené k doručování písemností nezdržuje 


7.  Řešení sporů- rozhodčí doložka

Smluvní strany se výslovně dohodly, že veškeré spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou projednávány a rozhodovány s vyloučením pravomoci obecných soudů s konečnou platností v rozhodčím řízení dle zákona č. 216/1994 Sb. před jediným rozhodcem, který bude jmenován osobou, která je zapsána jako jednatel České asociace pro arbitráž, s.r.o., IČ: 27688798 (dále jen "společnost") ke dni uzavření této doložky, a to ze seznamu rozhodců vedeného Ministerstvem spravedlnosti. Smluvní strany se dále dohodly, že návrh na zahájení rozhodčího řízení (žaloba) se podává na adresu sídla společnosti. Rozhodčí poplatek činí tři procenta z ceny předmětu řízení bez DPH, minimálně však pět tisíc korun českých bez DPH. Řízení je pouze písemné, rozhodnutí nemusí obsahovat odůvodnění. Rozhodce po zahájení řízení uloží žalovanému usnesením dle § 114b o.s.ř. ve znění účinném ke dni sjednání doložky, aby se vyjádřil k připojené žalobě, a to ve lhůtě sjednané stranami doložky v délce 10 dnů ode dne doručení usnesení, přičemž toto usnesení lze doručit náhradním způsobem dle § 49 (4) o.s.ř. ve znění účinném ke dni sjednání doložky. Způsob řešení sporů konkrétně dohodnutý ve Smlouvě se uplatní přednostně.


8. Závěrečná ujednání

Dodavatel je oprávněn kdykoli zrušit, změnit nebo upravit tyto VOP. V případě, že některé ustanovení VOP nebo písemné Smlouvy se stane neplatným, či neúčinným, nebude tímto v ostatním dotčena platnost, účinnost VOP. Odběratel svým podpisem VOP a/nebo Smlouvy stvrzuje, že s VOP souhlasí, že jsou jasné, srozumitelné a určité.  Odběratel je povinen oznámit Prodávajícímu písemně změnu svých identifikačních údajů, které jsou nezbytnou součástí smlouvy spolu s nejbližší následující Objednávkou, nejpozději však do 10 kalendářních dnů ode dne účinnosti takové změny. Jedná se zejména o změnu jména a příjmení, nebo obchodního jména/názvu, právní formy, sídla/místa podnikání nebo bydliště, IČ, DIČ, změnu jednajících osob, telefonních čísel. V případě nesplnění této povinnosti Odběratel odpovídá za škodu vzniklou z tohoto důvodu Dodavateli.

9. Platnost a účinnost

Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dnem 01.01.2015. Smluvní vztahy vzniklé před nabytím účinnosti těchto VOP podmínek zůstávají v platnosti a řídí se obchodními podmínkami platnými v době jejich vzniku. Platné znění VOP je k dispozici v sídle Prodávajícího a je zveřejněno na internetové stránce: www.kavadokancelare.cz.
 

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookies. Potvrzením s použitím souhlasíte. V pořádku Další informace