Všeobecné podmínky

Všeobecné smluvní podmínky


SCUOLA DI BARISTA 

Úvodní ustanovení 

 1. Provozovatelem Scuola di barista je společnost Segafredo Zanetti CR spol. s r.o., IČ 61505056, se sídlem Beranových 707, 199  00 Praha 9, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze.
 1.   Všeobecné smluvní podmínky (dále jen "VSP") jsou platné pro všechny kurzy, akce a jednotlivé služby poskytované Scuola di barista.
 1. Tyto VSP jsou platné a účinné od 1.5.2018 

Článek I.

Účastníci smluvního vztahu

Účastníky smluvního vztahu jsou:
a) provozovatel,
b) zákazník, kterým může být jak fyzická tak právnická osoba (dále jen "zákazník").

Článek II.

Předmět smluvního vztahu

 1. Provozovatel se zavazuje zajistit kurz, akci či jednotlivou službu v souladu s potvrzenou objednávkou zákazníka a umožnit zákazníkovi účast na takovém kurzu, akci, resp. přijetí jednotlivé služby.
 1. Zákazník se zavazuje uhradit provozovateli cenu za účast na kurzu, akci, resp. za přijetí jednotlivé služby.

Článek III.

  Vznik smluvního vztahu 

 1. Smluvní vztah vzniká potvrzením objednávky zákazníka ze strany provozovatele. 
 1. Objednávka musí obsahovat identifikační údaje provozovatele a zákazníka (jméno, příjmení, bydliště, resp. obchodní firmu, sídlo a identifikační číslo         v případě právnických osob, kontaktní telefon, kontaktní e-mailovou adresu), označení kurzu, akce či jednotlivé služby v souladu s nabídkou provozovatele, termín konání kurzu, akce či termín poskytnutí jednotlivé služby.
 1. Objednávku je možné učinit písemně nebo elektronicky na e-mail knapova@segafredo.cz
 1. Provozovatel se zavazuje přijatou objednávku potvrdit či odmítnout ve lhůtě 5 pracovních dnů od jejího obdržení.
 1. Odmítnutí objednávky zákazníka činí provozovatel stejným způsobem, jakým byla učiněna objednávka zákazníka. V případě písemné objednávky se lhůta k potvrzení či odmítnutí objednávky provozovatelem považuje za dodrženou, je-li potvrzení či odmítnutí objednávky ze strany provozovatele ve stanové lhůtě dáno k poštovní přepravě.
 1. Neodmítne-li provozovatel objednávku zákazníka ve stanovené lhůtě, má se za to, že objednávka je provozovatelem potvrzena.

 

Článek IV.

Kurzy, akce, jednotlivé služby 

 1. Provozovatel zajišťuje, nedohodnou-li se smluvní strany jinak, výhradně kurzy, akce či jednotlivé služby uvedené v nabídce Scuola di barista.
 1. Kurzy, akce se konají, resp. jednotlivé služby jsou poskytovány, není-li smluvními stranami dohodnuto jinak, ve Scuola di Barista spol. Segafredo Zanetti CR, na adrese Beranových 65, Praha Letňany.
 1. Není-li v nabídce provozovatele stanoveno jinak, kurzy se konají od 10:00 hod. do 15:30 hod. Po celou dobu trvání kurzu je přítomen lektor Scuola di barista v souladu s nabídkou provozovatele.
 1. Účastníci kurzu, akce, resp. osoby pověřené přijetím individuální služby jsou povinny dostavit se na místo konání kurzu, akce, resp. poskytnutí individuální služby nejpozději 5 minut před zahájením kurzu, akce, resp. poskytnutí individuální služby. Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout vstup účastníkovi kurzu, akce, resp. osobě pověřené přijetím individuální služby, v případě pozdního příchodu. V takovém případě nemá zákazník nárok na vrácení či slevu z ceny za účast na kurzu, akci, resp. poskytnutí individuální služby.

Článek V.

Cenové a platební podmínky 

 1. Zákazník se zavazuje uhradit provozovateli cenu za účast na kurzu, akci, resp. za poskytnutí individuální služby, ve výši stanovené objednávkou zákazníka v souladu s nabídkou provozovatele.
 1. Cena za účast na kurzu, akci, resp. za poskytnutí individuální služby je splatná ve lhůtě splatnosti určené na faktuře, na jejímž základě zákazník uhradí provozovateli cenu za účast na kurzu, nejpozději však ve lhůtě 7 dnů před konáním kurzu, akce či před poskytnutím individuální služby, není-li smluvními stranami dohodnuto jinak. Splatností se rozumí připsání peněz na účet provozovatele.
 1. Zákazník se zavazuje uhradit cenu za účast na kurzu, akci, resp. za poskytnutí individuální služby bezhotovostním převodem na účet provozovatele uvedeném na zaslané faktuře a to v souladu s pokyny provozovatele, nebo v hotovosti v provozovně Scuola di barista spol. Segafredo Zanetti CR spol. s r.o.. V případě bezhotovostního převodu se cena za účast na kurzu, akci, resp. za poskytnutí individuální služby považuje uhrazenou připsáním ve prospěch účtu provozovatele.
 1. Není-li cena za účast na kurzu, akci, resp. za poskytnutí individuální služby uhrazena provozovateli řádně a včas, je provozovatel oprávněn odmítnout vstup účastníkovi kurzu, akce, resp. osobě pověřené přijetím individuální služby, na místo konání kurzu, akce, resp. místo poskytnutí individuální služby. V takovém případě nemá zákazník nárok na vrácení či slevu z ceny za účast na kurzu, akci, resp. poskytnutí individuální služby.

Článek VI.

Práva a povinnosti smluvních stran 

 1. Účastníci kurzu, akce, resp. osoby pověřené přijetím individuální služby mají právo na vstup do provozovny Scuola di barista určeném ke konání kurzu, akce, resp. poskytnutí individuální služby.
 1. V průběhu konání kurzu, akce, resp. poskytování individuální služby nejsou účastníci kurzu akce, resp. osoby pověřeni přijetím individuální služby oprávněni vzdalovat se z prostor určených ke konání kurzu, akce, resp. poskytnutí individuální služby bez vědomí lektora Scuola di barista.
 1. Účastníci kurzu, akce, resp. osoby pověřené přijetím individuální služby jsou povinni po celou dobu konání kurzu, akce, resp. poskytování individuální služby dodržovat pokyny lektora Scuola di barista.
 1. Účastníci kurzu, akce, resp. poskytování individuální služby jsou povinni dodržovat pravidla bezpečnosti práce a ochrany zdraví v souladu s platnými právními předpisy. Při manipulaci s přístroji jsou účastníci kurzu, akce, resp. poskytování individuální služby povinni dbát zvláště na bezpečnost a ochranu zdraví ostatních účastníků kurzu, akce, resp. poskytování individuální služby.
 1. Lektor Scuola di barista je oprávněn vyloučit z účasti na konání kurzu, akce, resp. poskytnutí jednotlivé služby účastníky kurzu, akce, resp. poskytnutí jednotlivé služby, kteří opakovaně či hrubě porušují pravidla bezpečnosti práce a ochrany zdraví, pokyny lektora Scuola di barista, dobré mravy či omezují ostatní účastníky kurzu, akce, resp. poskytnutí jednotlivé služby v jejich účasti na kurzu, akci, resp. přijmutí služby. V takovém případě nemá zákazník nárok na vrácení či slevu z ceny za účast na kurzu, akci, resp. poskytnutí individuální služby.
 1. Účastníci kurzu, akce, resp. osoby pověřené přijetím jednotlivé služby jsou povinny na počátku kurzu, akce, resp. před započetím poskytnutí služby informovat lektora Scuola di barista o onemocnění, kterým trpí, je-li toto třeba zohlednit v průběhu kurzu, akce, resp. při poskytování jednotlivé služby.
 1. Zákazník se zavazuje zajistit respektování práv a povinností vyplývajících z těchto VSP též účastníky kurzu, akce, resp. osobami pověřenými přijetím jednotlivé služby, které se zúčastní kurzu, akce či přijmou jednotlivou službu na základě jím učiněné objednávky v souladu s těmito VSP.
 1. Pokud se v těchto VSP hovoří o účastnících kurzu, akce, resp. osobách pověřených přijetím jednotlivé služby rozumí se tím též zákazník.

 

Článek VII.

Zrušení a změna kurzu, akce či jednotlivé služby 

 1. Provozovatel si vyhrazuje právo zrušit konání kurzu, akce či poskytnutí jednotlivé služby, a to v těchto případech:

a) nejpozději 3 dny před konáním kurzu, akce, resp. před poskytnutím jednotlivé služby není obsazen kurz, akce, resp. jednotlivá služba minimálním počtem účastníků, tj. minimálně 6 osobami

b) lektor Scuola di barista nebude schopen z důvodu pracovní neschopnosti či jiné závažné překážky v práci zajistit vedení kurzu;

c) v provedení kurzu, akce, resp. poskytnutí jednotlivé služby bude bránit jiná závažná, těžko překonatelná překážka (např. havárie ve Scuola di barista spol. Segafredo Zanetti CR).

 1. V případě, že provozovatel zruší konání kurzu, akce či poskytnutí jednotlivé služby, zavazuje se tuto skutečnost bez zbytečného odkladu oznámit zákazníkovi, a to způsobem, kterým byla potvrzena objednávka a současně telefonicky či elektronickou poštou tak, aby byl zákazník co nejdříve informován.
 1. V případě zrušení konání kurzu, akce či poskytnutí jednotlivé služby, je provozovatel povinen nabídnout zákazníkovi účast na kurzu, akci, resp. poskytnutí jednotlivé služby v náhradním termínu. V případě, že zákazník účast na konání kurzu, akce, resp. poskytnutí jednotlivé služby v náhradním termínu nepotvrdí ve lhůtě 2 pracovních dnů od doručení nabídky provozovatele, a to způsobem pro doručení objednávky, má se za to, že účast na konání kurzu, akci, resp. poskytnutí jednotlivé služby v náhradním termínu odmítá. V případě, že zákazník účast na konání kurzu, akci, resp. poskytnutí jednotlivé služby v náhradním termínu odmítl, či v případě, že konání kurzu, akce, resp. poskytnutí jednotlivé služby v náhradním termínu není možné, zavazuje se provozovatel ve lhůtě 10 pracovních dnů od zrušení kurzu, akci, resp. poskytnutí jednotlivé služby vrátit zákazníkovi uhrazenou cenu kurzu, akce, resp. jednotlivé služby.
 1. V případě, že zákazník či další účastníci kurzu, akce, resp. osoby pověřené přijetím jednotlivé služby z jakýchkoliv důvodů nemohou absolvovat kurz, akci, resp. přijmout jednotlivou službu, zavazuje se toto zákazník neprodleně oznámit provozovateli.

Storno poplatky:

 1. zákazník se omluví do 7 pracovních dnů před konáním kurzu - 0%
 1. zákazník se omluví 5 až 2 pracovní dny před konáním kurzu - 50%
 1. zákazník se omluví 1 pracovní den před konáním kurzu - 100% 
 1. V případě, že to provozní situace provozovateli umožňuje, mohou se smluvní strany dohodnout na změně kurzu, akce či přijetí jednotlivé služby tak, aby se jich zákazník či další účastníci kurzu, akce, resp. osoby pověřené přijetím jednotlivé služby mohli zúčastnit, maximálně však jednou.
 1. Provozovatel si vyhrazuje právo změny lektora a změny méně než 50% obsahu kurzu, akce či poskytnutí jednotlivé služby a to bez předchozího upozornění zákazníka či dalšího účastníka kurzu, akce, resp. osoby pověřené přijetím jednotlivé služby. K takovému rozhodnutí musí vést závažné, těžko překonatelné důvody (např. lektor Scuola di barista nebude schopen z důvodu pracovní neschopnosti či jiné závažné překážky v práci zajistit vedení kurzu). 

Článek VIII.

Odpovědnost za škodu 

 1. Účastníci kurzu, akce, resp. osoby pověřené poskytnutím jednotlivé služby jsou povinny před započetím kurzu, akce, poskytnutím jednotlivé služby požádat lektora Scuola di barista o uložení vnesených věcí do provozovny Scuola di barista, jejichž hodnota přesahuje částku 3.000,- Kč, na zvláštním místě určeném k ukládání takto cenných věcí. V případě nesplnění této povinnosti, neodpovídá provozovatel za škodu způsobenou na vnesených věcech. Ustanovení § 2946 a násl. občanského zákoníku tím není dotčeno.
 1. Zákazník odpovídá za škodu způsobenou provozovateli účastníky kurzu, akce, resp. osobami pověřenými přijetím jednotlivé služby.

Článek IX.

Reklamace 

 1. Pro případ, že kurz, akce, resp. poskytnutí jednotlivé služby neprobíhají dle smluvních podmínek, je zákazník oprávněn vady kurzu, akce, resp. poskytnutí jednotlivé služby reklamovat.
 1. Reklamace se uplatňuje písemně u provozovatele, a to nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne konání kurzu, akce, resp. poskytnutí jednotlivé služby, jinak odpovědnost provozovatele za vady zaniká. V písemné reklamaci je nutné uvést její důvod a popsat charakter vad.
 1. Reklamace zákazníka musí být provozovatelem vyřízena ve lhůtě 30 dnů od jejího uplatnění.
 1. Pokud provozovatel reklamaci zákazníka uzná za odůvodněnou, zajistí na vlastní náklady nápravu. Nápravu je provozovatel oprávněn zajistit poskytnutím slevy či vrácením ceny za účast na kurzu, akci, resp. poskytnutí jednotlivé služby, bezplatným umožněním účasti na jiném kurzu, akci, resp. poskytnutí jednotlivé služby. Volba nároku při reklamaci vad náleží provozovateli.

 

Článek X.

Ochrana osobních údajů, informace subjektu údajů

1.     Osobní údaje zákazníků - fyzických osob jsou ze strany provozovatele coby správce osobních údajů zpracovávány v souladu s nařízením (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále také "Obecné nařízení" nebo "GDPR").   

2.     Subjekty údajů, tj. zákazníci - fyzické osoby mají právo na informace od správce dle čl. 13 Obecného nařízení v okamžiku získání osobních údajů. Tímto provozovatel coby správce osobních údajů ve smyslu Obecného nařízení tak činí a poskytuje následující informace:

a)    osobní údaje subjektu údajů, které budou správci odevzdány při odeslání objednávky, budou zpracovány za účelem uzavření smlouvy o poskytnutí služby (kursu, akce) a jejího následného plnění, a to včetně vyřizování případných nároků subjektu údajů z vadného plnění.

Osobní údaje jsou poskytnuty v rozsahu: jméno, příjmení, bydliště, telefon a emailová adresa, fakturační údaje.

Právním základem pro zpracování osobních údajů subjektu údajů je v tomto případě tedy plnění smlouvy založené objednávkou subjektu údajů, a současně také plnění zákonných povinností správce dle právních předpisů upravujících práva a povinnosti v souvislosti s vedením účetnictví  

Důvodem poskytnutí osobních údajů subjektu údajů správci je identifikace smluvních stran nezbytná pro uzavření a plnění smlouvy o poskytnutí služby, což by bez poskytnutí těchto údajů nebylo možné.

b)  Osobní údaje subjektu údajů budou zpracovány po dobu, po kterou je správce povinen tyto údaje uchovávat dle obecně závazných právních předpisů, minimálně tedy po dobu 5 let dle zákona o účetnictví nebo po dobu 10 let dle zákona o DPH.

c)   Při zpracování osobních údajů subjektu údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování.

d)  Osobní údaje subjektu údajů mohou být pro účely řádného vyřízení objednávky poskytnuty poskytovateli doručovacích služeb, a dále osobám, které správci poskytují právní a účetní služby v zájmu zajištění řádného plnění povinností stanovených obecně závaznými právními předpisy.

e)  Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám.

f)    Subjekt údajů má právo požadovat od správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Obecným nařízením.

3.     Provozovatel pak zpracovává osobní údaje zákazníka i z právního titulu souhlasu subjektu údajů v případě, že tento souhlas od zákazníka obdrží v písemné podobě přímo v místě konání kursu. Předmětný souhlas provozovatel získává

A) pro účely zasílání obchodních sdělení a/nebo

B) z důvodu bezplatného pořízení obrazového či zvukového záznamu osoby zákazníka v průběhu konání kursu za účelem užití prezentace společnosti provozovatele na jeho webových stránkách či jiných podobných obchodních, reklamních materiálech.

Souhlas udělený pro účely zasílání obchodních sdělení může zákazník kdykoliv odvolat a to na emailové adrese info@segafredo.cz.

Subjekt údajů má ohledně osobních údajů, k jejichž zpracování udělil souhlas za účelem zasílání obchodních sdělení, shodná práva, jako jsou uvedena v odstavci 1 písm. f) tohoto článku VSP. 

Článek XI.

  Závěrečná ustanovení 

 1. Práva a povinnosti smluvních stran výslovně neupravená potvrzenou objednávkou či těmito VSP se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
 2. Tyto VSP nahrazují v plném rozsahu dosavadní všeobecné smluvní podmínky ze dne 1.1.2013.

 

V Praze, dne 1.5.2018 …………..                                                                Ing. Jaromír Bosák


Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookies. Potvrzením s použitím souhlasíte. V pořádku Další informace