Všeobecné podmínky
Všeobecné podmínky

Všeobecné obchodní podmínky 

 

1. Úvodní ustanovení , rozhodné právo a právní režim

SEGAFREDO ZANETTI CR spol. s r.o.,  se sídlem Beranových 707, Praha 9, PSČ 199 00, IČ 61505056, DIČ CZ61505056, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 26698, vydává tímto dle ustanovení § 1751 zákona č. 89/2012, občanský zákoník, tyto všeobecné obchodní podmínky(dále jen VOP). VOP upravují veškeré vztahy při dodávkách Zboží Dodavatelem Odběrateli a jsou nedílnou součástí Smlouvy. Podpisem Smlouvy se bude řídit vzájemný závazkový vztah těmito VOP, které se použijí vždy, pokud Smlouva nebo jiné písemné ujednání mezi Stranami neobsahuje úpravu jinou. Odchylná písemná ujednání Smluvních  stran mají přednost před ustanovením VOP. Smluvní vztahy mezi Stranami se řídí právním řádem České republiky.                                                                                                       

2. Objednávky a dodání Zboží   

Objednávky Zboží jsou závazné pro Dodavatele a  Odběratele pokud jsou uskutečněny u obchodních zástupců Dodavatele, telefonicky, faxem, popřípadě elektronicky e-mailem. Kupní smlouvy uzavřené na základě elektronických objednávek nejsou považovány za obchod na dálku (internetový) a platí pro ně ustanovení těchto VOP.

Dodavatel dodá Zboží dle objednávky v požadovaném termínu, nejpozději do 5 následujících pracovních dnů ode dne objednávky. Dodavatel může objednané zboží zaslat i zásilkovou službou. Pokud ve lhůtě 5 pracovních dnů nedojde k dodání a převzetí Zboží, má se za to, že Odběratel a Dodavatel neuzavřeli kupní smlouvu. V případě že hodnota objednaného zboží je  menší než  1000,- Kč bez DPH ( minimální objednávka) má Dodavatel právo objednávku  odmítnout nebo vyúčtovat  za dopravu zboží  na místo určení paušál ve výši  250 Kč + DPH v zákonné výši v případě Zásilkové služby paušál za balné a dopravné v celkové výši 150,-Kč +DPH.

 Dodací doklad (prodejka nebo dodací list) obsahuje specifikaci druhu Zboží, dodaného a převzatého množství, kupních cen za jednotku množství a cenu celkem za položku Zboží a za celou dodávku.  Při převzetí Zboží pověřenou osobou Odběratele mimo provozovnu Odběratele se má za to, že k uzavření kupní smlouvy došlo předáním Zboží smluvnímu  dopravci Odběratele, popřípadě osobě, která potvrdí převzetí Zboží svým podpisem spolu s razítkem Odběratele.

3. Fakturace 

Datum splatnosti faktury je 14 kalendářních dnů ode dne vystavení faktury, není-li sjednáno jinak.  Faktura musí být Odběrateli předána nebo doručena na adresu Odběratele. Pokud se faktura zasílá Odběrateli poštou, jako obyčejná nedoporučená zásilka, považuje se za den doručení 8. pracovní den, ode dne vystavení faktury. Odběratel je povinen uhradit celkovou částku faktury ve lhůtě splatnosti faktury, tak, aby nejpozději v den splatnosti faktury byly finanční prostředky již připsány na účtu Dodavatele. Odběratel je povinen každou platbu identifikovat variabilním symbolem, uvedeným na faktuře. Pokud Odběratel neuhradí kteroukoli fakturu Dodavatele ve lhůtě  její splatnosti, není Dodavatel v prodlení s kteroukoli dodávkou Zboží Odběrateli.

4. Sankce

Pro případ prodlení Odběratele s úhradou Kupní ceny nebo její části se stanoví dohodou stran povinnost Odběratele uhradit Dodavateli úrok z prodlení ve výši  0,05 % denně z dlužné částky, počínaje dnem následujícím po dni splatnosti.  Základem pro výpočet úroků z prodlení je Kupní cena včetně DPH. Prodlení Odběratele s úhradou Kupní ceny nebo její části nebo zálohy na Kupní cenu delší než 7 kalendářních dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy a Dodavatel je oprávněn odstoupit od smlouvy.  Dodavatel je oprávněn, ne však povinen, zaúčtovat platby Odběratele nejdříve na příslušenství pohledávky, případné nároky Dodavatele z náhrad škod, a poté na jednotlivé pohledávky. pohledávky.

5. Reklamační podmínky

Dodavatel odpovídá za vady dle ust. § 2099 - 2112 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Dodavatel dodává Zboží se zbývající dobou upotřebitelnosti nebo použitelnosti nebo doporučené spotřeby (záruční doba) ve výši minimálně 1/3 této doby určené výrobcem Zboží. Při nižší zbývající záruční době v okamžiku dodání Zboží, je povinen Dodavatel poskytnout Odběrateli na požádání přiměřenou slevu z Kupní ceny nebo převzít neprodané Zboží zpět. Tento nárok musí Odběratel u Dodavatele uplatnit písemně nejpozději následující pracovní den po převzetí Zboží. Reklamaci na dodané množství je nutno uplatnit u Dodavatele nejpozději při předání Zboží.  Reklamace kvalitativních vad Zboží musí Odběratel písemně uplatnit neprodleně po zjištění závad.  Současně musí být předložen doklad o nákupu zboží, jehož se reklamace týká. Pro uznání těchto reklamací je rozhodující stanovisko výrobce Zboží. U Zboží vyžadujícího zvláštní technologický postup pro jeho skladování a prodej (např. dodržení minimálních teplot) je Dodavatel oprávněn kontrolovat u Odběratele dodržení těchto postupů. Záruka se nevztahuje na vady zboží vzniklé  nesprávným skladováním. Uznané reklamace jsou ze strany Dodavatele řešeny přednostně výměnnou za Zboží bez vad, popřípadě dobropisem a vrácením peněz.

6. Doručování

Odběratel zasílá písemnosti Dodavateli na adresu: Segafredo Zanetti CR spol.s.r.o. Beranových 707, 199 00 Praha 9, a  Dodavatel zasílá písemnosti Odběrateli na adresu uvedenou ve smlouvě, nebo objednávce Odběratele a nebo na jinou adresu, kterou mu Odběratel sdělil. Za den doručení při doručování písemností Odběrateli se považuje:

a) třetí den po odeslání zásilky, není-li prokázáno jinak

b) den odmítnutí převzetí zásilky Odběratelem

c) poslední den úložní lhůty, nevyzvedne-li si Odběratel zásilku i přes oznámení poštovního úřadu, i když se Odběratel o uložení nedozvěděl

d) den, kdy Dodavatel byl vyrozuměn o tom, že se zásilku Odběrateli nepodařilo doručit z důvodu, že se na své adrese určené k doručování písemností nezdržuje 

7.  Řešení sporů- rozhodčí doložka

Smluvní strany se výslovně dohodly, že veškeré spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou projednávány a rozhodovány s vyloučením pravomoci obecných soudů s konečnou platností v rozhodčím řízení dle zákona č. 216/1994 Sb. před jediným rozhodcem, který bude jmenován osobou, která je zapsána jako jednatel České asociace pro arbitráž, s.r.o., IČ: 27688798 (dále jen "společnost") ke dni uzavření této doložky, a to ze seznamu rozhodců vedeného Ministerstvem spravedlnosti. Smluvní strany se dále dohodly, že návrh na zahájení rozhodčího řízení (žaloba) se podává na adresu sídla společnosti. Rozhodčí poplatek činí tři procenta z ceny předmětu řízení bez DPH, minimálně však pět tisíc korun českých bez DPH. Řízení je pouze písemné, rozhodnutí nemusí obsahovat odůvodnění. Rozhodce po zahájení řízení uloží žalovanému usnesením dle § 114b o.s.ř. ve znění účinném ke dni sjednání doložky, aby se vyjádřil k připojené žalobě, a to ve lhůtě sjednané stranami doložky v délce 10 dnů ode dne doručení usnesení, přičemž toto usnesení lze doručit náhradním způsobem dle § 49 (4) o.s.ř. ve znění účinném ke dni sjednání doložky. Způsob řešení sporů konkrétně dohodnutý ve Smlouvě se uplatní přednostně.

8. Závěrečná ujednání 

Dodavatel je oprávněn kdykoli zrušit, změnit nebo upravit tyto VOP. V případě, že některé ustanovení VOP nebo písemné Smlouvy se stane neplatným, či neúčinným, nebude tímto v ostatním dotčena platnost, účinnost VOP. Odběratel svým podpisem VOP a/nebo Smlouvy stvrzuje, že s VOP souhlasí, že jsou jasné, srozumitelné a určité.  Odběratel je povinen oznámit Prodávajícímu písemně změnu svých identifikačních údajů, které jsou nezbytnou součástí smlouvy spolu s nejbližší následující Objednávkou, nejpozději však do 10 kalendářních dnů ode dne účinnosti takové změny. Jedná se zejména o změnu jména a příjmení, nebo obchodního jména/názvu, právní formy, sídla/místa podnikání nebo bydliště, IČ, DIČ, změnu jednajících osob, telefonních čísel. V případě nesplnění této povinnosti Odběratel odpovídá za škodu vzniklou z tohoto důvodu Dodavateli.

9. Ochrana osobních údajů, informace poskytované subjektům údajů

1.      Osobní údaje zákazníků jsou zpracovávány v souladu s nařízením (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále také "Obecné nařízení" nebo "GDPR").    

2.      Subjekty údajů, tj. zákazníci - fyzické osoby mají právo na informace od správce dle čl. 13 Obecného nařízení v okamžiku získání osobních údajů. Tímto prodávající coby správce osobních údajů ve smyslu Obecného nařízení tak činí a poskytuje následující informace:

2.1 Informace o správci a základní pojmy

Správcem osobních údajů je spol. SEGAFREDO ZANETTI CR spol. s r.o., který zpracovává osobní údaje subjektů údajů - zákazníků v souladu s Obecným nařízením.

Zákazníci - fyzické osoby jsou tzv. subjekty údajů.  Subjektem údajů není právnická osoba.  Údaje vztahující se k právnické osobě nejsou osobními údaji, vyjma kontaktních údajů fyzických osob u právnické osoby.          

Kontaktní údaje správce: SEGAFREDO ZANETTI CR spol. s r.o., adresa sídlo Beranových 707, 199 00 Praha 9, Česká republika, emailový kontakt: info@segafredo.cz.  

Osobní údaje jsou Obecným nařízením definovány jako veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě ("subjekt údajů"), identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, např. jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby. 

Zpracováním se rozumí jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomocí automatizovaných postupů, jako je např. shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.

2.2   Rozsah zpracovávaných osobních údajů

Osobní údaje subjektů údajů (zákazníků - fyzických osob), které správce zpracovává, jakou následující: jméno, příjmení, adresa, IČO,DIČ, e-mail, telefon.

2.3 Účel zpracování, právní titul, doba a způsob zpracování

Správce je oprávněn zpracovávat osobní údaje subjektů údajů:

a)       Pro účely plnění uzavřené kupní smlouvy. Bez poskytnutí osobních údajů k těmto účelům nemůže správce zboží dodat. Ke zpracování osobních údajů pro tyto účely nepotřebuje správce souhlas subjektů údajů.

Osobní údaje zpracovávané z tohoto titulu správce zpracovává po dobu 5 let od dodání zboží, pro případ řešení reklamací a případných soudních sporů z titulu plnění kupní smlouvy.  

b)       Pro účely plnění právní povinnosti. Fakturační údaje kupujících zůstávají v databázi v podobě faktur i poté, co subjekt údajů případně zruší svoji registraci v databázi prodávajícího. Faktury vystavené prodávajícím jsou v souladu s § 35 českého zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, archivovány po dobu 10 let od jejich vystavení. Z důvodu nutnosti doložit právní důvod pro vystavení faktur jsou po dobu 10 let ode dne ukončení smlouvy archivovány i kupní smlouvy uzavřené s kupujícím.

Osobní údaje pro tyto shora uvedené účely z titulu plnění smlouvy a plnění právní povinnosti správce jsou zpracovány v rozsahu nutném pro naplnění těchto účelů a po dobu nutnou k jejich dosažení nebo po dobu přímo stanovenou právními předpisy. Poté jsou osobní údaje vymazány či anonymizovány.

c)    Na základě souhlasu subjektů údajů a to za účelem zasílání marketingových sdělení, newsletterů apod. Tento souhlas uděluje subjekt formou samostatného dokumentu.  Takovýto souhlas může subjekt údajů kdykoliv odvolat. Osobní údaje zpracovávané na základě souhlasu subjektů údajů jsou zpracovávané po dobu, na který byl souhlas udělen, popř. do dne, než byl souhlas se zpracováním osobních údajů kupujícím odvolán. Poté jsou osobní údaje vymazány či anonymizovány.

Správce zpracovává osobní údaje automatizovaně i ručně. Správce vede evidenci veškerých činností, a to jak ručních, tak automatizovaných, při kterých dochází ke zpracování osobních údajů.

2.4 Informace o právech subjektů údajů

Každá identifikovatelná fyzická osoba jako subjekt osobních údajů, která prokáže totožnost, má níže uvedená práva:

a)   Právo na přístup k osobním údajům. 

To zahrnuje jednak právo získat od správce:

       potvrzení, zda zpracovává osobní údaje,

       informace o účelech zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, příjemcích, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, plánované době zpracování, o existenci práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování nebo vznést námitku proti tomuto zpracování, právu podat stížnost u dozorového úřadu, o veškerých dostupných informacích o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů, skutečnosti, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, o vhodných zárukách při předání údajů mimo EU,

       v případě, že nebudou nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob i kopii osobních údajů.

Shora uvedené informace a sdělení požadovaná kupujícím, poskytne prodávající bezplatně. V případě opakované žádosti bude prodávající oprávněn za kopii osobních údajů účtovat přiměřený poplatek. Právo na potvrzení o zpracování osobních údajů a na informace je možné uplatnit prostřednictvím e-mailu na elektronickou adresu prodávajícího (viz.čl. 2.1 těchto OP).

b)                                   Právo na opravu nepřesných údajů

Kupující coby subjekt údajů má právo na opravu nepřesných osobních údajů, které o něm bude prodávající zpracovávat.

c)                                   Právo na výmaz

Subjekt údajů má právo na výmaz osobních údajů, které se ho týkají, pokud správce neprokáže oprávněné důvody pro zpracování těchto osobních údajů. Právo na výmaz osobních údajů může kupující uplatnit prostřednictvím e-mailu na elektronickou adresu prodávajícího (viz. čl. 2.1 těchto OP). Případný výmaz provede správce neprodleně, nejpozději však do 14 dní od obdržené žádosti ze strany kupujícího.

d)                                   Právo na omezení zpracování

Subjekt údajů má do doby vyřešení podnětu právo na omezení zpracování, pokud bude popírat přesnost osobních údajů, důvody jejich zpracování nebo pokud podá námitku proti jejich zpracování, a to prostřednictvím e-mailu na elektronickou adresu prodávajícího (viz. čl. 2.1 těchto OP).

e)                                   Právo na oznámení opravy, výmazu nebo omezení zpracování

Subjekt údajů má právo na oznámení ze strany správce v případě opravy, výmazu nebo omezení zpracování osobních údajů.

f)                                     Právo na přenositelnost osobních údajů

Subjekt údajů má právo na přenositelnost údajů, které se ho týkají a které poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo požádat správce o předání těchto údajů jinému správci.  V případě, že by výkonem tohoto práva mohlo dojít k nepříznivému dotčení práv a svobod třetích osob, nelze žádosti subjektů údajů vyhovět.

g)                                   Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely je možné kdykoliv odvolat. Odvolání je potřeba provést výslovným, srozumitelným a určitým projevem vůle a to buď prostřednictvím emailu na elektronickou adresu správce info@segafredo.cz nebo poštou na adresu správce uvedenou v úvodu těchto obchodních podmínek. 

h)                                   Automatizované individuální rozhodování včetně profilování

Subjekt údajů má právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které by pro něj mělo právní účinky nebo se jej obdobným způsobem významně dotklo. Správce uvádí, že neprovádí automatizované rozhodování bez vlivu lidského posouzení s právními účinky pro subjekty údajů.

i)                                     Právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů

Subjekt údajů má právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (https://www.uoou.cz/).

j)                                     Ochrana osobních údajů.

Správce shromažďuje a uchovává subjektem údajů zadané osobní údaje, jakož i osobní údaje technického charakteru získané v průběhu realizace kupní smlouvy prostřednictvím elektronických nosičů informací v zabezpečené databázi. Správce chrání osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Správce prohlašuje, že podnikl veškerá možná, v současnosti známá opatření, aby tyto údaje zabezpečil před neoprávněnými zásahy třetích osob.

V případě zjištění jakéhokoliv závažného porušení zabezpečení osobních údajů je správce povinen nahlásit bez zbytečného odkladu a pokud možno do 72 hodin od okamžiku, kdy se o něm dozvěděl dozorovému úřadu a zajistit přiměřenou nápravu.

j) Další příjemci osobních údajů -  zpracovatelé.

Správce při plnění svých závazků a povinností z kupních smluv využívá třetích subjektů a to konkrétně externích přepravních společností za účelem doručení dodávky zboží kupujícím. S těmito přepravními společnostmi má uzavřeny zpracovatelské smlouvy.

Správce může v rámci plnění svých zákonných povinností předávat osobní údaje správním orgánům a úřadům stanoveným platnými právními předpisy. Subjekt údajů bere na vědomí, že správce může být povinen poskytnout osobní údaje na základě zákona nebo ke splnění své zákonné povinnosti (např. v rámci soudních či správních řízení).

Osobní údaje nejsou předávány do zahraničí.

k)  Mlčenlivost

Správce i další příjemci osobních údajů, kteří budou zpracovávat osobní údaje subjektů údajů, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů se subjektem údajů. Bez souhlasu subjektů údajů nebudou osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

VII. Doručování

1.      Jsou-li kupujícímu doporučeně zasílány písemnosti, považuje se za den doručení:

 

a)     třetí den po odeslání zásilky, není-li prokázáno jinak, 

b)     den odmítnutí převzetí zásilky ze strany kupujícího, 

c)      poslední den úložní lhůty, nevyzvedne-li si kupující zásilku ani přes oznámení držitele poštovní licence, a to i za stavu, kdy se kupující o uložení nedozvěděl, 

d)     den, kdy byl prodávající vyrozuměn o tom, že se zásilku kupujícímu nepodařilo doručit z toho důvodu, že se nezdržuje na své adrese, kterou zadal při registraci do internetového obchodu dle ust. čl. II odst. 1 těchto obchodních podmínek a z tohoto důvodu byla zásilka držitelem poštovní licence vrácena prodávajícímu.

 

VIII. Další práva a povinnosti smluvních stran

1.      Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ust. § 1826 odst. 1 písm. e) zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

2.      Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající především prostřednictvím elektronické pošty, přičemž stížnosti je možno zaslat na adresu caffe@segafredo.cz. Stížnost může kupující doručit taktéž do sídla prodávajícího. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na adresu sdělenou kupujícím.

3.      Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona o ochraně spotřebitele.

4.      Kupující tímto na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

 

IX. Platnost a účinnost 

1.      Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 1.5.2018, když tyto obchodní podmínky nahrazují dosavadní obchodní podmínky ze dne 1.1.2017.

2.      Smluvní vztahy vzniklé před nabytím účinnosti těchto obchodních podmínek zůstávají v platnosti a řídí se obchodními podmínkami účinnými v době jejich vzniku, vyjma článku VI. těchto obchodních podmínek.

 

V Praze dne 1.5.2018.

 


 

SEGAFREDO ZANETTI CR spol. s r.o.

Ing. Jaromír Bosák

jednatel společnosti

 

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookies. Potvrzením s použitím souhlasíte. V pořádku Další informace